සංක්‍ෂිප්ත කවි
වදුලයි කියලා කොහොමද
එරබද්ද 
සින්නකර අරං
පැණි කුරුල්ලෝ

No comments:

Post a Comment