සංක්‍ෂිප්ත කවි

හතී අතේ ඉගිලෙන
සමනළයෝ
සැර වැඩිද ? 
මල් පැණි
No comments:

Post a Comment