නිදහසප්‍රිය සහෘදය

අත්හැර දමනු මැන

මාවත්

මගේ කවියත්

නිදහස ලැබෙනු ඇත

ඔබටත්

ඔබේ සිතටත් 

2 comments:

  1. ඒක හොද අදහසක්....

    ReplyDelete
  2. හිත නොදේ ඒකට ඉඩක්

    ReplyDelete