දියර ඉරතද  ඉඩෝරෙට
මළ දොළේ
ගල් බොරළු වැලි
ඉවත දා
පාරු ගල තෙක් කැන
සොයා පාදා
සුළැඟිලි දියර ඉර
මතුකර
ගලා යා නොදී
රැකගනිමි
ළිඳක් කැන

උදෑසන
දුවමි ළිඳට

ආශ්චර්යකි
ජලතරව නිල පැළඳ
පෙන්වාය මගෙ මුහුණ
කැඩපතකි නිසසලව

දියර ඉර
නොපෙනේය
හැංගිලා දිය තුලම


No comments:

Post a Comment