සංක්‍ෂිප්ත කවි

චන්ඩව ගලන 
සැඩ ගඟේ
ඇරඹුම් උල්පත
අහිංසකද කොතරම්


1 comment: