සංක්‍ෂිප්ත කවි

පිනි බින්දුවත් බෙදාගෙන
නිදිකුම්බ මල
පත්‍ර විතරක්
ඇයිද මේ කලබල?No comments:

Post a Comment