සංක්‍ෂිප්ත කවි


වැහිළිහිණියෝ
හමුඋනේ නැද්ද තවමත්
මහා වැස්සේ
උඹෙත් පිනිබිඳ

No comments:

Post a Comment