සංක්‍ෂිප්ත කවි
හිස්කමේ රුදු නපුර
පෙන්වයි අකුණ

No comments:

Post a Comment