සංක්‍ෂිප්ත කවි
හේනෙ පැල හොඳා
ගෙදරට වැඩියෙන්
තනි අලියෝ
1 comment:

  1. ඒක මාර ධ්වනි කාව්‍යයක්....

    ReplyDelete