සංක්‍ෂිප්ත කවි


නෙත් හිරුමැ දල්වන
නිශාචරණයට
අඳුර නැත තවම


No comments:

Post a Comment