කදෝකිමි උඹ පමණි දන්නේ

සඳ නැතිව මොහොතක් ඈ විඳපු  මහ දුක්
කදෝකිමි උඹ පමණි දන්නේ


අඳුර ඇවිදින්.. කරපු අනදර
උඹ පමණි දන්නේ


බිය දැනී රුදු අඳුර
අනන්තය අරන් මෙහි
ආවදා දුක හිතී
කොදෝකිමි උඹ පමණි උන්නේ


ඇගේ හිත බිය ගැනී සීතලෙන් ගුලි ගැහී
කවුරුන්ද ඈ ලගම ඉන්නේ


කොදෝකිමි එළි සුඟක්
මහද පුරවාපන්න
ඇගේ හද දල්වන්න  ඕනේ

No comments:

Post a Comment