සංක්‍ෂිප්ත කවි
මුනුබුරු දෙස
ආදරෙන් නෙත් යොමන
ගෙඩිපිරුණ
කොස් ගස


No comments:

Post a Comment