ඔබ ශුද්ධ ය

ඔබ ශුද්ධ ය
ඔබ පවිත්‍ර ය
පිනැති ඔබ සුවඳ ය
මිනිස

ඔබෙ ගමන ඔබේ දිවිය
බෝ කලක සිට ඇරඹිණ
බෝ කල් පවතිනු ද ඇත
කුමට මා නෙළා
මුණි පුදට ගෙන යනු ද?
කවර අයිතිය ඔබට එහි

මම පිබිදුනෙම් මගේ දිවියෙන්
කවර අයිතිය ඔබට එහි
කතා නොකළෙමි ඔබ සමඟ
සමාගම් නැත ඔබ සමඟ
මා කෙරෙහි බලය පතුරන
ඔබට අයිතිය කවුරු පැවරුව

ගඟත දියත පස් ගල් මා සහෝදර
වෙන් කරයි ඔබ මගේ කිය කිය
සිනාසන් දක්වමිය මම
එම සිනා දැක ඔබ කියයි මට
මගේ මල බෝ රම්‍ය වන බව
සිනා වෙමි මම තවත් තොපට ම

මුණි පුදට ඔබ සතුව කවරක්
කුසුම් විලසින් පිපී ඇත්තෙ ද?
තමන් නොනෙළා අනුන් පුදවා
කවර අරුත ද මිනිස කියනුව

ඔබ ශුද්ධ ය
ඔබ පවිත්‍ර ය
පිනැති ඔබ සුවඳ ය
මිනිස

Soul and soil with me

soil and soul
Soil of soul
Soul of soil
You are sing

Soil of soul
Soul of soil

Soil and soul
Yours smell
Yours heart
It is me
No no
Isn't me

If tiny breathing of  soul
Are you hear?
It is me?

You are singing with everything's
You are singing with me
Please call to me
Come hear
Come hear
Bottom of the soul
Bottom of the soil

See your eyes
Soil
We are one heart
We are one man

The sun moon and man


The poet and reader

Selection
Soil

The poet and reader

Selection
Water

The poet and reader

Selection
Butterfly

.....

.....

.....

The man and man
Nothing


වාසෝ සමන්ත ගිරි මුද්ද දිව්‍ය රාජා
මිත්‍රයාණෙනි සමන්
ඔබ දනු ද
ඔවුන් ගැන?

තුරු දලු අග සිනා හඬ
මිනිසුන් සමගමය ගමන
නැත හෙතෙම නැවතුම
දේදුන්නේ මිනිසා පරාක්‍රම

කම්පිත හිතකි ධර්මසිරි
තලමලකි ඉහළත නැගුනු
තුගු විසල් සුවිසල්
මිනිස් මහිමය

නව කවියේ නව අරුත
භාවයේ මහ ගැඹුර
ඍෂි කවකි මුනිවර
දනු මිතුර සුමින්ද

මව් ගුණෙන් සිහිළල
මස් ඉඹුලහි තරුණ
අරටු සිහිළෙහි සඳුන
යොවුන් සිත පෙරටුව

වාසේ සමන්ත ගිරි මුදුන
ඔබ දණුද සබරගමු කවි සිරිත

වෑහෙන්නේ උන්ගෙන්
තෙත තෙත තෙත ම තෙත
අලුත් හදවත් දියත
සොලවනා පපු හඬකි

සමන් ඔබ පොදු මිනිසාණෙනි
පිළිගත යුතුය
නව භූමිය මෙදවස
දෙවියන්ට අකැපය
මිනිසුන්ටය උරුම

පොදු මිනිස් හඬ
ඇසේ එනමුත් ඔබෙන්

ඔබගේ හඬ මට උන්ගේ කවිවලිනි ඇසෙන්නේ
දේව හඬකින් මිනිස් වග වෙත
මිනිස් හඬකින් දේව කවියක

මේ බිමේ මේ කවිය
නවමු කවියකි හරිත නැහැවුන
තේ බිම් කෙරෙන් කඳු වළුලින්
දේදුනු සිසාරා පැතිරුණ

කිරි කෝඩු සිතකින්
සබරගමු කවි සිරිත
කියවමී
සබරගමු වැසි පිරිත
ඉසගමී