ජීවාංකුර
ඍෂිවරව පෙම් කරන
ප්‍රේමය ආරම්මණා වන
ප්‍රේම් නම් ඍෂි වෙමි
ජීවාංකුර වන 
සත්‍ය සොයනා

හරිත වන ලියෙහි ගැලි ගැලි
භාවනාවෙන් නොමිද ඉමි
තෙක්ල්හී සිටිමි ඇලි ඇලි
පෙම් දැහන්හී ගිලී සැලි සැලිඍෂියැ මේ තෙම
දනෝ තුඩ තුඩග රඳවති
එකල්හිම
මායාව වී
මායාව දැක
මායාව මැඩ
ඉන්ද්‍රජාලය පසක් කරගෙන
සැනින අත්හැර දමමි 
....නොපැකිල

දෙපා තියමින් සරන විට බිම
මා වටා දිය'ඟලකි සිහිලළ
සුළං රැල්ලක් සේම එන්නැයි
නේත්‍ර වරයකි තුරුල කැන්දන

දෙතනගල කඳු සරා මුදුනත
ගලා හැලෙනා විරාගී සිත
දරා උහුලා නොගෙන හසපට
මා සලනවද..? මා සලනවද,,.?

අමාවක රැය
අඳුර හිරු කර
නවමු ලොවකදි
ළපල්ලක මල් යහන මඩිමින්
පසක් කෙරුවෙමු
ලෝක සත්‍ය

සොඳුර
ලෝ ධාතුවේ
නැවුම් කල්පය ජීවාංකුර වන
ආහ්ලාදය ඔබ

No comments:

Post a Comment